Sektörel Etik Kuralları

Sektörel Etik Kuralları

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Günümüzde tedarik lisansı şirketler, hizmeti sunan taraf olarak enerji sektöründe kaliteyi belirleyici büyük bir güce sahiptir. Şunu herkes bilir ki düzenleyici kurum olarak EPDK’nın faaliyetleri önemli bir iştir. Ancak devlet tarafı ne kadar iyi kanun çıkarsa, ideal mevzuat hükümlerini yürürlülüğe de koysa, düzene oturmuş bir piyasada faaliyette bulunan tedarikçi lisansına sahip şirketlerin yönetimini etik değerlerden yoksun insanlara bırakılmamalıdır. Aksi durum da ne kadar iyi mevzuatta yapsanız, tüketiciyi korumak için yasalarda çıkarsanız piyasa bu mevzuattan yararlanamayıp hizmet kalitesi ve ticari ahlak kabul edilebilir seviyenin altına düşecektir.

Şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, enerji kullanıcılarına, devlete, topluma karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır. Etik olmayan eylemler, rekabetçi ekonominin gelişmesini engelleyecek, mağduriyetlere fırsat verecek ve piyasa sistemini kötü yönde etkileyerek kaynakların etkin kullanılamamasına neden olacaktır.

ETÜD kuruluşundan itibaren bu doğrultuda çalışmalar yapmakta, iş etiği ile bağdaşmayan tutum ve davranışların önüne geçmeği amaçlamaktadır. Toplumun tüm bireylerinin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının etik konusuna olan duyarlılıklarının artması gerektiğini savunmaktadır. ETÜD üye ve kuruluşlarının, gerek hizmeti sunan tarafın gerekse de hizmeti kullananların, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde bu etik ilke ve kurallara uygun tutum ve davranış içinde olmalarını beklemektedir.

Bu el kitabı enerji sektörü tedarik lisansına sahip şirketler ve bu şirketlerinin çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir. Çalışanların ve şirketlerin etik kurallarına uygun hareket etmelerine yön göstermek, tedarik lisansı sahibi şirketlerin Etik Standartları’nın enerji kullanıcısı tüketiciler, bürokratlar ve şirket dışındaki kişiler tarafından benimsenmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

Enerji Sektörüyle İlgili Yaşadığınız Sorunlarda Yanınızdayız...
Menü